PoZdro! – wspólnie ratujemy pokolenie!
Trzy lata Programu w Lublinie

Zakończyła się trzecia i ostatnia już edycja badań, tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! Fundacji Medicover, w Lublinie. W ciągu trzech lat Fundacja Medicover objęła badaniami przesiewowymi 4652 uczniów, w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne znalazło się 784 gimnazjalistów. W tym roku szkolnym swój stan zdrowia sprawdziło 66 proc. uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych, z czego 328 (15,9 proc.) znalazło się w grupie ryzyka zachorowania na choroby cywilizacyjne.

Program PoZdro! rozpoczął się w Lublinie w roku szkolnym 2014/2015. Do tej pory badaniami przesiewowymi objętych zostało 4652 (60,2 proc.) dzieci, a 784 (16,8 proc. wszystkich przebadanych) zostało zakwalifikowanych do dwuletniej i bezpłatnej specjalistycznej opieki. W trzeciej edycji Programu PoZdro!, tj. w roku szkolnym 2016/2017, przebadanych zostało 1857 uczniów (prawie 66 proc.) z 35 (w samym Lublinie – 29) lubelskich gimnazjów, pod kątem wystąpienia czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych, z czego 328 (15,9 proc.) zostało zaproszonych do konsultacji z interdyscyplinarnym zespołem ekspertów składającym się z lekarza, dietetyka, trenera i psychologa. Młodzież ta, wraz z opiekunami, odbędzie w ciągu najbliższych dwóch lat, 32 indywidualne spotkania ze specjalistami.
Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych młodzieży (Kompleksowej Analizy Zdrowotnej), przeprowadzonych w ramach wszystkich trzech edycji Programu PoZdro! Fundacji Medicover w Lublinie wskazują, że:
• Nadwaga i otyłość występują u 22,5% przebadanych nastolatków (aż 23% w III edycji).
• Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 15,4% badanych (12,6% w III edycji).
• Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 73,9% jego uczestników (aż 76,5% w III edycji).
• Nieprawidłową postawę ciała ma prawie 72,9% badanych (60,7% w III edycji, w I edycji – 82,3%).
• Nieprawidłową ostrość widzenia stwierdzono u 10,2% badanych uczniów niebędących pod opieką okulisty (8,1% w III edycji).
W trzeciej edycji, 328 uczniów, zostało zaproszonych do bezpłatnej, dwuletniej Zintegrowanej Opieki Indywidualnej (ZOI). W ciągu trzech lat trwania Programu w Lublinie, w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych znalazło się 784 dzieci. 35 rodzin ukończyło już dwuletni cykl spotkań ze specjalistami i zmieniło swój styl życia na sprzyjający zdrowiu. Ryzyko zachorowania na choroby cywilizacyjne wśród tych rodzin zdecydowanie się zmniejszyło – mówi Jolanta Karwat, dietetyk PoZdro!Jest to dowód na to, że na zagrożenie cukrzycą typu 2 – która przez Światową Organizację Zdrowia określona została jako epidemia XXI wieku – istnieje recepta.
Skuteczność działań profilaktycznych potwierdzają też rezultaty programów polityki zdrowotnej prowadzonych przez Miasto Lublin.
– Lubelski samorząd realizuje szereg programów profilaktycznych skierowanych do młodzieży, m.in. rozpoczęty w 2010 roku, program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych. Efekty, ukazane w m.in. w badaniach i raportach Fundacji Medicover, są bardzo widoczne – odsetek młodzieży z wadami postawy zmniejszył się w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad 20 proc. (z 82,3 proc. badanych w roku szkolnych 2014/2015 do 60,7 proc. w 2016/2017). Jest to kolejny przykład na to, że działania prewencyjne stanowią fundament w walce z chorobami cywilizacyjnymi
– dodaje dr Barbara Danieluk, Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.
Od startu Programu PoZdro! w Lublinie w marcu 2015, zrealizowanych zostało 18 warsztatów edukacyjnych obejmujących tematykę zdrowotną, w których wzięło udział ponad 500 osób. Byli to nie tylko sami uczestnicy Programu, ale także członkowie ich rodzin. W szkoleniach dla personelu szkół, opartych o wytyczne unijnej dyrektywy HEPS (Healthy Eating and Physical Acivity in School – Zdrowe Żywienie i Aktywność Fizyczna w Szkole), przygotowywanych i realizowanych przez Fundację Medicover, uczestniczyło 47 nauczycieli z 25 gimnazjów. Zajęcia sportowe dla podopiecznych PoZdro! również cieszą się popularnością – w 13 treningach wzięło udział w sumie prawie 780 osób, a w warsztatach kulinarnych – 150 osób. W 2017 roku Fundacja Medicover zainicjowała specjalne grupy wsparcia dla rodziców – dotychczas rodziny mogły trzykrotnie skorzystać z dobrowolnych warsztatów z psychologiem i wymienić się doświadczeniami z Programu.
Lekcje Multimedialne PoZdro!, które z sukcesem zrealizowane zostały w ponad 450 szkołach na terenie całego kraju, stały się inspiracją do dalszych działań prozdrowotnych w tych placówkach. Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie zorganizowało Tydzień Zdrowia PoZdro! w roku szkolnym 2015/2016 – od poniedziałku do piątku młodzież malowała, gotowała i piekła, brała udział w wykładach specjalistów, rozwiązywała quizy, oglądała pokazy ćwiczeń fizycznych, oceniała składy codziennych produktów żywnościowych, tworzyła projekty plakatów promujących zdrowie.
Inspiracją do zorganizowania Tygodnia Zdrowia był oczywiście Program PoZdro! realizowany przez Fundację Medicover w naszej szkole. Działania podejmowane w ramach Programu przyczyniły się do zwiększenia świadomości uczniów i rodziców w zakresie postaw prozdrowotnych. Postanowiliśmy wykorzystać ten fakt i zwiększyć w naszych działaniach edukacyjnych i wychowawczych wagę edukacji zdrowotnejpodkreśla Katarzyna Korościk, Dyrektor Gimnazjum numer 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.
Program Pozdro! realizowany jest także w przyległych do Lublina 5 gminach: Wólka, Konopnica, Niemce, Jastków i Wąwolnica. Dotychczas Fundacja Medicover przebadała ponad 200 uczniów z 6 szkół, z czego 44 (21,8 %) znalazło się w grupie ryzyka rozwoju m.in. cukrzycy typu 2.
Program PoZdro! realizowany jest w naszej Gminie od dwóch lat: w pierwszej edycji ponad 30 proc., a w drugiej ponad 25 proc. dzieci zostało dzięki Programowi zdiagnozowanych jako znajdujące się w grupie ryzyka chorób cywilizacyjnych i otrzymało profesjonalne wsparcie specjalistów Fundacji Medicovermówi Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka. – Na przykładach rodzin widzimy, że Program przynosi niesamowite efekty, dlatego chcemy kontynuować jego realizację w Gminie Wólka w przyszłym roku szkolnym.
Efekty działań Programu są widoczne – wiele rodzin kończy dwuletni cykl opieki i wychodzi z grupy ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Dla naszej rodziny, szczególnie oczywiście dla Danieli, udział w programie PoZdro! był bardzo owocny. Pierwsze wizyty u specjalistów Programu, zastosowanie się do zaleceń nie były łatwe. Zmiany w sposobie przygotowywania posiłków, poszukiwanie własnych, „zdrowych” smaków, a także regularne spożywanie posiłków oraz systematyczna aktywność fizyczna to wielkie wyzwanie. Zamienić białą mąkę na ciemną, śmietanę na jogurt, cukier na miód, soki na wodę – początkowo było bardzo trudno. Warto sobie uświadomić, że zmiany nie dotyczą tylko dziecka, ale całej rodziny. Przy wsparciu specjalistów z PoZdro!, małymi kroczkami zaczęliśmy odnotowywać sukcesy – mówi Kinga Jaszczuk, Mama Danieli, absolwentki Programu.Serdeczna atmosfera na wizytach, zrozumienie ograniczeń Danieli – córka ma problemy z kolanami, i dostosowanie aktywności fizycznej i dobranie pakietu ćwiczeń do wykonywania w domu, specjalnie do jej możliwości, wysłuchanie problemów oraz pomoc, jaką otrzymaliśmy  pozwoliły nam osiągnąć dzisiejszy sukces Danieli, zarówno dotyczący zdrowia fizycznego, jak również psychicznego. Z perspektywy czasu była to trudna droga dla naszej Córki i dla Nas, której nie przeszlibyśmy bez wsparcia osób z programu PoZdro!
Zjawisko występowanie nadwagi i otyłości jest niestety powszechne wśród młodzieży. To na nas, dorosłych, spoczywa odpowiedzialność za przyszłość naszych dzieci. Misja Fundacji Medicover i Programu PoZdro! – ochrona młodzieży przed chorobami cywilizacyjnymi oraz promocja postaw oraz zachowań prozdrowotnych w społeczeństwie – jest możliwa do realizacji poprzez wspólne, długofalowe działania samorządów, szkół, rodziców i samych dzieci. Tylko takie działania sprawią, że będziemy mogli uratować pokolenie naszych dziecipodsumowuje Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover.
To nie jedyne działania prowadzone przez Fundację Medicover na terenie Lublina. Na przestrzeni ostatnich 3 lat wolontariusze Programu PoZdro! zorganizowali i włączyli się w wiele inicjatyw mających na celu poprawę zdrowia mieszkańców. Dzięki działalności Fundacji, swój stan zdrowia sprawdziło prawie 1500 lublinian.

Wszelkie informacje o Programie „PoZdro!”, a także materiały filmowe prezentujące wydarzenia sportowe dla młodzieży objętej ZOI oraz historie uczestników, którzy wraz ze swoimi rodzinami e odmienili swój styl życia, dostępne są na stronie internetowej Programu: www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro
O Programie PoZdro!
Celem Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro! jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów pierwszych klas szkół gimnazjalnych poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy (zwłaszcza typu 2, do której przyczynia się między innymi niezdrowy styl życia) i innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia. Fundacja robi to przy pomocy trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. oceny ostrości widzenia, oceny postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Drugim elementem Programu jest edukacja młodzieży poprzez innowacyjne Lekcje Multimedialne PoZdro! dostępne dla każdej chętnej placówki gimnazjalnej w Polsce. Ideą pakietu jest włączanie środowiska szkolnego w promocję zdrowego stylu życia, akcentowanie roli sportu i właściwej diety. Dodatkowo, w ramach Programu przeprowadza się szkolenia w placówkach edukacyjnych, dotyczących kształtowania i realizacji polityki zdrowotnej na terenie szkół poprzez wykłady skierowane do nauczycieli oraz dostarczenie odpowiednich narzędzi służących edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią opieką indywidualną czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa, specjalisty aktywności fizycznej. Do tej pory uczestnicy PoZdro! odbyli już blisko25 tys. indywidualnych wizyt tego typu. W ramach Programu przeprowadzane są także warsztaty edukacyjne dla całych rodzin. Dostępny jest również bezpłatny Poradnik PoZdro! – kompendium wiedzy na temat zdrowego trybu życia. Poradnik można pobrać ze strony internetowej Programu PoZdro!
PoZdro! jest jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Organizatorzy chcą przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, a dzięki Lekcjom Multimedialnym PoZdro! – z prozdrowotnym przekazem – dotrzeć do kolejnych 38 tys. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około półtora tysiąca osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania. Program Pozdro! realizowany jest w Gdyni, Warszawie, Lublinie, Wrocławiu oraz w gminie Kosakowo. W 2016 roku Program PoZdro! otrzymał środki na rozwijanie dobrej praktyki w Rumunii.
Fundacja Medicover realizuje program PoZdro! z własnych środków, pochodzących z grantu uzyskanego od założycieli
i właścicieli firmy Medicover – Fundacji Szwedzkiej Rodziny Jochnick’ów o nazwie J&C af Jochnick Foundation. Program powstał w oparciu o najlepsze krajowe i międzynarodowe wzorce, które uwzględniają skuteczne narzędzia zdrowia publicznego stosowane w promocji zdrowia i w tzw. medycynie behawioralnej.
O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Grupę Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia i świadomości społeczeństwa. Poza organizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych PoZdro!, Fundacja wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku oraz ośrodek „Ufność” w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak m.in.: Medicover Runners, czy rajd rowerowy „Razem przeciwko cukrzycy typu 2”. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również za organizację Queen Sylvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi.
O Grupie Medicover
Firma Medicover jest liderem na rynku prywatnej opieki medycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Została założona w 1994 r. i dziś obecna jest w dwunastu krajach. Z usług medycznych Medicover korzystają zarówno firmy, jak i klienci indywidualni. W tej chwili firma opiekuje się ponad 400 tys. klientów w Polsce i zapewnia kompleksową opiekę zdrowotną – od profilaktyki, opieki podstawowej aż po leczenie szpitalne.
Kontakt dla mediów:
Anna Kryłowicz, Cook Communications
Kom. +48 601 593 082
Email: anna.krylowicz@cook-comm.com
„PoZdro!” Infolinia: 500 900 777 (czynny od wtorku do piątku w godz. 12-20, w soboty od 10-14)
Kierownik Projektu „PoZdro!”:
Kamila Szarejko, Fundacja Medicover
Tel. +48 22 592 7337 
Email: kamila.szarejko@medicover.pl

Comments are closed.