Drugie posiedzenie Rady Naukowej

14 maja 2014 roku w Sali „Brama Żuraw” Amber Expo w Gdańsku odbyło się drugie posiedzenie Rady Naukowej Programu PoZdro!
Drugie posiedzenie Rady Naukowej Programu PoZdro! związane było ściśle z procesem ewaluacji Projektu. Spotkanie, w którym uczestniczyli zaproszeni eksperci, wybitni specjaliści ze świata polskiej nauki pracujący nad Programem, dotyczyło weryfikacji dotychczasowego przebiegu procesu, omówienia otrzymanych wyników oraz opracowania efektywnych metod i narzędzi, których celem będzie zapewnienie Programowi jak najwyższej jakości w kolejnych etapach realizacji w przyszłości.
Oficjalne otwarcie kolejnego posiedzenia przez dr n. med. Piotra Soszyńskiego – Przewodniczącego Rady oraz członka Zarządu Medicover Sp. z o.o., rozpoczęło główną część spotkania.
W pierwszym punkcie programu, Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover, przedstawił przyjęte przez fundację zasady komunikacji projektu z jego odbiorcami oraz beneficjentami programu a także przedstawił założenia dotyczące tworzenia narzędzi internetowych i mobilnych do utrzymywania zaangażowania uczestników programu pomiędzy poszczególnymi wizytami.
Autorka kolejnego wystąpienia, Anna Filipiak – Koordynator Lokalny Programu w Gdyni, przedstawiła dane dotyczące dotychczasowej realizacji badań przesiewowych w gdyńskich gimnazjach: dokładne dane dotyczące pokrycia populacyjnego programu w podziale na całą populację, a także w podziale na dzielnice i poszczególne szkoły.
Sekretarz Rady Naukowej, Michał Brzeziński, w przygotowanej przemowie przedstawił szczegółowe dane dotyczące wyników dotychczas zrealizowanych badań przesiewowych. Wspólnie omówiono różnicę w częstości występowania odchyleń od stanu zdrowia w populacji ogólnej dzieci badanych oraz populacji dzieci zakwalifikowanych do Zintegrowanej Opieki Specjalistycznej.
Punktem końcowym posiedzenia było wystąpienie Kamili Szarejko – Kierownika Programu PoZdro! i Programów Fundacji Medicover, która zaprezentowała wypracowane wspólnie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, projekty realizacji badań ewaluacyjnych Programu. Ewaluacja miałaby dotyczyć nie tylko wyników czysto medycznych programu, ale przede wszystkim aspektów społecznych – wpływu programu na realizację zmian w społeczności lokalnej – miasta, szkoły.

Comments are closed.