Fundacja Medicover wdraża nowatorskie rozwiązanie dla pielęgniarek szkolnych w Gdyni

Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, udostępniony przez Fundację Medicover, w skrócie ESMS -
to innowacyjne narzędzie informatyczne, które w tym roku szkolnym otwiera nowy rozdział w pracy pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania. Pielęgniarkom w gdyńskich szkołach podstawowych przekazany zostanie przystępny system, który ma usprawnić badania przesiewowe, tak zwany bilans uczniów w klasach III i VII. Wdrażany pilotażowo, we współpracy z Gdyńskim Centrum Zdrowia, ESMS jest sprawdzonym rozwiązaniem, które było wykorzystane do przebadania 24 000 uczniów w Gdyni, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu. Do projektu włączyła się Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, która objęła przedsięwzięcie swoim patronatem. ESMS ma szansę wprowadzić medycynę szkolną w XXI wiek, a pielęgniarkom szkolnym – wydatnie ułatwić ich pracę. Narzędzie umożliwić ma także dodatkowe wyposażenie gabinetu pielęgniarki, usprawnić komunikację z rodzicami oraz planowanie programów profilaktycznych.

Czym jest ESMS?

Wprowadzany aktualnie do szkół podstawowych w Gdyni Elektroniczny System Medycyny Szkolnej, to przełomowe narzędzie dla pielęgniarek szkolnych, placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Powstał, by służyć społeczeństwu, a użyteczność oraz wpisanie narzędzia w funkcjonowanie i realia powszechnej medycyny szkolnej zostały wypracowane ściśle w porozumieniu ze środowiskiem pielęgniarskim oraz JST.
ESMS to gruntownie przetestowane rozwiązanie, które było z powodzeniem wykorzystywane w latach 2014-2018 do badań przesiewowych przeprowadzonych przez Fundację Medicover na grupie 24 000 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”. Aktualnie rozwijany jest także w Rumunii.
W ramach ESMS, pielęgniarkom środowiska nauczania i wychowania przekazany zostanie łatwe w obsłudze narzędzie informatyczne, ściśle dopasowany do ich potrzeb, wspierający w przeprowadzaniu badań bilansowych uczniów w szkole. System zbiera dane ucznia, analizuje parametry wpisane przez pielęgniarkę szkolną i daje jasną odpowiedź czy wynik znajduje się na czerwonym czy na zielonym tle, a tym samym czy jest prawidłowy czy też wymaga dalszej konsultacji, lub diagnostyki. Narzędzie umożliwi przekazywanie przez pielęgniarkę rodzicom indywidualnych, wydrukowanych raportów zdrowotnych uczniów, dzięki czemu otrzymają jasny i szczegółowy obraz stanu zdrowia swojego dziecka, wraz z zaleceniami zdrowotnymi. Pomoże to w wystandaryzowany sposób komunikować się z opiekunami. Podczas wdrożenia Fundacja Medicover proponuje wsparcie w postaci organizowanych szkoleń oraz osób asystujących, które wesprą pielęgniarkę szkolną w korzystaniu z narzędzia.
Dodatkową korzyścią dla pielęgniarek może być doposażenie gabinetów szkolnych w komputery, a także sprzęt, na przykład wagi do bioimpedancji, pozwalający lepiej zobrazować stan zdrowia uczniów w czasie bilansu. Dane zgromadzone przez ESMS nie będą wykorzystywane w sposób komercyjny, ani profilowane.

Nowoczesna pielęgniarka szkolna

Medycyna szkolna, to jedyny obszar, który do tej pory nie został zdigitalizowany. Informatyzacja polskiej szkoły następuje sukcesywnie od 2006 roku. W 2018 roku 70% szkół korzysta z dziennika elektronicznego jako podstawowego narzędzia dla pracy nauczycieli i dla rodziców, do kontaktu ze szkołami.
Digitalizowane są także stołówki szkolne czy biblioteki. Udostępniony szkołom przez Fundację Medicover,
w pełni zgodny ze wszystkimi wymogami RODO, Elektroniczny System Medycyny Szkolnej ma szansę unowocześnić medycynę szkolną.
Za pomocą ESMS możliwe będzie wygenerowanie raportów statystycznych o stanie zdrowia dzieci dla danej szkoły czy dzielnicy. Wdrożenie systemu da wgląd w sytuację zdrowotną uczniów na zupełnie innym poziomie niż dotychczas, pozwoli na adaptację rozwiązania adekwatnie do realiów i potrzeb uczniów, pielęgniarek, szkół oraz samorządu na danym terenie, umożliwiając skuteczną ewaluację, poprawę i planowanie programów profilaktycznych w szkole i regionie, co pomoże budować świadomość i społeczność zdrowych pokoleń.

„Pielęgniarka szkolna w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami współpracuje z innymi świadczeniodawcami wykonującymi określone świadczenia zdrowotne na rzecz tych dzieci. Wprowadzenie jednolitego systemu informatycznego dla świadczeniodawców, w którym widoczne będą świadczenia realizowane u ucznia, pozwoli na monitorowanie, a w konsekwencji na znaczną poprawę jakości tej opieki. Dzięki ułatwionemu przepływowi informacji pomiędzy świadczeniodawcami, pielęgniarka będzie mogła dysponować dodatkowymi informacjami o stanie zdrowia uczniów, np. wykonania profilaktycznego badania lekarskiego, szczepień ochronnych, czy zaleceń lekarskich po wizytach kontrolnych u lekarzy specjalistów. System ESMS umożliwi prowadzenie bieżącej sprawozdawczości do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przekazywanie danych statystycznych w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej.” 
 – wskazuje Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Know-how i rozwój medycyny szkolnej w Gdyni

Gdyńskie Centrum Zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Fundacja Medicover, 12 września 2018 roku w Warszawie, podpisały porozumienie inaugurujące projekt na rzecz poprawy stanu zdrowia i lepszej profilaktyki uczniów w Gdyni. Sygnatariuszami dokumentu byli: Bartosz Bartoszewicz – Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Prezes Fundacji Medicover, Marcin Radziwiłł.
Trójstronne, partnerskie porozumienie prezentuje nowe podejście do profilaktyki zdrowotnej dzieci
w gdyńskich szkołach. Ważnym partnerem wdrożenia jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, która objęła ESMS swoim patronatem. Jest to wyraz sieciowania instytucji i organizacji działających na rzecz zdrowia w mieście dla budowy innowacyjnych programów profilaktycznych służących mieszkańcom.
Po podpisaniu listu intencyjnego, Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz podkreślił plany miasta dotyczące rozwoju medycyny szkolnej: „Chcemy w Gdyni wdrażać innowacyjne rozwiązania łączące diagnostykę, profilaktykę oraz edukację zdrowotną, by kompleksowo dbać o zdrowie gdyńskich uczniów, w szczególności przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym wśród młodzieży. Jesteśmy przekonani, że z pomocą naszych partnerów znacząco poprawimy jakość medycyny szkolnej w gdyńskich placówkach.”
Pan Marcin Radziwiłł, Prezes Fundacji Medicover podkreślił, że „Fundacja Medicover ma w swoim celu statutowym wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służących zdrowiu społeczeństwa, szczególnie skupionych na dzieciach i rodzinie. Zdrowie dzieci oraz przyszłych pokoleń warunkuje naszą przyszłość, dlatego niezwykle budujące jest, że wszyscy chcemy o nie wspólnie zadbać. Mamy nadzieję, że know-how zdobywany przez ostatnie lata, będzie dobrym fundamentem do budowania celowanych
działań profilaktycznych”.
Strony wyraziły w podpisanym liście intencyjnym chęć wspólnego działania dla dobra środowiska szkolnego i rodzinnego, które wyrażać się będzie podnoszeniem świadomości zdrowotnej i wprowadzeniem rozwiązań służącym zintegrowaniu systemu ochrony zdrowia oraz systemu edukacji. Wszystko w celu umacniania potencjału zdrowotnego uczniów i zmniejszenia ryzyka wystąpienia cukrzycy oraz innych chorób cywilizacyjnych. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Medycyny Szkolnej w gdyńskich szkołach podstawowych planowane jest na przełomie października i listopada br.
Szczegółowe informacje o Elektronicznym Systemie Medycyny Szkolnej mieści strona 
www.esms.fundacjamedicover.pl
O Fundacji Medicover
Fundacja Medicover została powołana przez Medicover w 2007 roku. Głównymi zadaniami Fundacji są: szerzenie wiedzy
na temat zdrowego i bezpiecznego trybu życia, propagowanie profilaktyki oraz prawidłowej diagnostyki oraz kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej konieczności świadczenia profesjonalnych usług medycznych. W oparciu o wiedzę
i doświadczenie z zakresu medycyny działalność Fundacji Medicover koncentruje się na edukowaniu, wspieraniu społeczności lokalnych oraz tworzeniu programów, które w sposób pośredni lub bezpośredni przyczyniają się do polepszenia stanu zdrowia
i świadomości społeczeństwa. Największym długotrwałym programem profilaktycznym Fundacji Medicover
 jest Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy typu 2 i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, prowadzony w Polsce od 2013 roku.
Program objął swoim działaniem cztery miasta (Gdynia, Warszawa, Lublin, Wrocław) i 6 wybranych, pobliskich im gmin. Celem programu jest trwała poprawa stanu zdrowia i świadomości zdrowotnej uczniów, w wybranych grupach wiekowych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w wieku dorosłym cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych – np. nadciśnienia tętniczego, czy podwyższonego poziomu cholesterolu – będących następstwem nadwagi lub otyłości i prowadzenia niezdrowego stylu życia. To jeden z największych tego typu programów profilaktycznych w Europie i na świecie pod względem liczby przebadanych dzieci, jak i osiąganych efektów zdrowotnych. Dotychczas skorzystało z niego ponad 63 000 uczniów. W jego ramach,
w bezpłatnych badaniach przesiewowych Kompleksowej Analizy Zdrowotnej (KAZ) w szkołach przebadanych zostało prawie
24 000 dzieci (uczniów klas IV szkół podstawowych oraz gimnazjalistów I-szych klas, przed reformą szkolnictwa). Wszelkie informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.po-zdro.pl oraz na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro
Fundacja Medicover wspiera także m.in. Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny w Otwocku www.fundacjamedicover.pl oraz ośrodek „Ufność”
w Częstochowie. W ramach wolontariatu pracowniczego prowadzone są projekty takie jak m.in.: Medicover Runners,
czy coroczny Rajd Rowerowy „Razem Przeciwko Cukrzycy typu 2” http://rajdrowerowy.fundacjamedicover.pl/. Od 2016 roku Fundacja Medicover odpowiada również za organizację Queen Silvia Nursing Award (Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii, QSNA) – w ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa mają za zadanie opracować i przedstawić pomysły na usprawnienie opieki nad osobami starszymi, https://www.queensilvianursingaward.pl/.
Medicover Polska – 22 lata doświadczenia w zakresie opieki zdrowotnej
Medicover Polska jest częścią Medicover – wiodącej międzynarodowej spółki świadczącej usługi opieki zdrowotnej i usługi diagnostyczne działającej od 1995r. Obecna jest we wszystkich regionach Polski. Na koniec 2016 roku posiadała 31 centrów medycznych oraz 1800 placówek współpracujących i partnerskich. Do końca 2016 roku firma miała pod opieką 647 tys. pacjentów. Od 2009 roku firma posiada również własny wielospecjalistyczny Szpital Medicover na warszawskim Wilanowie. Jako firma medyczna, Medicover w Polsce zapewnia swoim pacjentom pełną opiekę medyczną, obejmującą usługi ambulatoryjne, diagnostykę laboratoryjną i obrazową, stomatologię aż po kompleksową opiekę szpitalną.
Kontakt dla mediów:
Kierownik Programów Fundacji Medicover, Kierownik Programu „PoZdro!”
Kamila Szarejko
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 501 523 133
e-mail: kamila.szarejko@medicover.pl
Specjalista ds. komunikacji
Katarzyna Walczak-Szepczyńska
Fundacja Medicover
tel. kom.: + 48 660 599 226
e-mail: katarzyna.walczak@medicover.pl

Comments are closed.